Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Sai Babas tale fra den 24. august 2007

Expand Messages
 • SBOIDK
  Hej alle. Vi sender den nyeste tale fra Sai Baba, vi har fået, nemlig fra den 24. august 2007, der bærer overskriften: Bhagavan Sri Sathya Sai Baba velsigner
  Message 1 of 1 , Sep 17, 2007
   Hej alle.
    
   Vi sender den nyeste tale fra Sai Baba, vi har fået, nemlig fra den 24. august 2007, der bærer overskriften:
    
   Bhagavan Sri Sathya Sai Baba velsigner The Book Trust Office (Bogforlaget i Sai Baba-Organisationen)
    
   Sai Ram sboi dk, redaktøren
    
    
    

   Dato           : 24. august 2007

    

   Sted           : Prasanthi Nilayam (Sai Baba’s ashram; ’Den Højeste Freds Bolig’)

     

   Anledning     : 6 års dagen for indvielsen af Sri Sathya Sai Books and Publications Trust’s nye

                      Bygning, der er beliggende i Prasanthi Nilayam

    

   Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes.

    

    

    

              Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

             velsigner The Book Trust Office

    

                                                         af

    

   Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

    

    

    

   Alle de studerende, der arbejder her, udfører deres pligter med både beslutsomhed og hengivenhed. Det er på grund af dem, at denne boghandel og forlagsvirksomhed har udviklet sig. Men det er ikke nok, at I blot distribuerer bøger ud på markedet, I skal også praktisere det, der står i bøgerne. I skal forstå og tilegne jer al den lære, der er indeholdt i bøgerne og praktisere den. Pustaka (bøger) og mastaka (hoved) bør være i harmoni.

    

   Det verden i dag har behov for, er uselvisk tjeneste. I skal elske alle. Elsk alle – tjen alle. (Love all – serve all). Det er, hvad I formodes at gøre. Uanset hvilket arbejde I udfører, så skal I gøre det med en følelse af, at I udfører Guds arbejde. Der findes intet sted i denne verden, hvor Gud ikke er til stede. Han er altgennemtrængende. Tvivl aldrig på, at Gud er her, og at Han ikke også er et andet sted. Gud er alle steder. Gud er i jer, med jer, over jer, under jer og rundt om jer.

    

   Uanset hvilket arbejde I udfører, uanset hvad der sker, så skyldes det Guds vilje; det sker ikke på grund af jeres egne anstrengelser. (Her viste Baba Sit lommetørklæde). Her ser I et stykke klæde. Dette klæde er vævet af en masse tråde. Trådene er fremstillet af bomuld. Så processen er: Først er der bomuld, så tråd og endelig klæde. Tilsvarende er I ikke én person, men tre. Den I tror, I er, den andre tror I er, og den I i virkeligheden er.

    

   Der er tre slags personer, der er involveret i en bog: Personen der skriver den, personen der trykker og udgiver den og folk, der læser den. I skal ikke blot vægte det at udgive bøger. De bøger, I udgiver og sælger, bør udvide folks horisont. I skal ikke give plads til snæversynethed. Bøgerne bør hjælpe folk med at udvikle tolerante og bredt favnende følelser. I bør udgive bøger, der er væsentlige for alle.

    

   Men penge er ikke vigtige, moral er vigtig. Penge kommer og går, moral kommer og vokser. (Money comes and goes, morality comes and grows). I bør udvikle en god moral. Hvilken gavn er der i at skrive en bog og læse bøger, hvis bøgernes indhold ikke bliver ført ud i praksis? I bør i det mindste være i stand til at praktisere ét af de principper, der er nævnt i bøgerne. Der er muligvis mange forskellige slags mad på tallerkenen, men vil jeres sult blive stilnet, ved at I blot gentager navnene på disse madvarer? Tag i det mindste én af madvarerne og spis den.

    

   På samme måde findes der mange bøger. Folk skriver om Swami’s guddommelighed i mange bøger. (Ordet Swami betyder guru eller ’mand af visdom’ og anvendes som en yderst respektfuld tiltale. Sai Baba omtaler ofte Sig Selv som Swami). Men praktiserer I i det mindste ét af de principper, der er indeholdt i dem? Nej. Hvad gavner det at læse bøger, hvis I ikke praktiserer det, I læser? I kan godt lytte til foredrag om 10 forskellige åndelige emner, men I bør i det mindste være i stand til at praktisere ét af dem. Først da vil I få den nødvendige styrke, der skal til, for at I kan fortsætte jeres liv.

    

   Vores Rajan (lederen af bogforlaget) lægger mange kræfter i at udvikle forlaget. Han udfører langt mere arbejde, end der kan forventes af en person i hans alder. De studerende giver også deres bidrag, og de arbejder i den rigtige retning for at gøre det til en problemfri gren af organisationen. I må have fokus på samtlige arbejdsfunktioner. Det er udelukkende muligt at gøre fremskridt, når der finder et samarbejde sted. Samarbejdet bør være at en sådan karakter, at der er hjerte til hjerte forbindelse mellem medarbejderne. Uanset hvilket arbejde I udfører, så skal I først fuldt ud forstå dette.

    

   Alle er én; vær ens over for alle (all are one, be alike to everyone). Alle bør arbejde i en følelse af enhed. En person skriver muligvis en bog, en anden trykker den, og en tredje binder den ind. Men der skal være samarbejde og enhedsfølelse mellem alle personer og afdelinger. Først når alle arbejder sammen i enhed, kan I opnå det ønskede resultat.

    

   Hvornår kan I udvikle enhed? I kan udvikle enhed, når der er renhed. Hvordan kan I udvikle renhed? Hvis der findes nogen negative følelser i sindet, så er det umuligt at opnå renhed. Først og fremmest skal der være enhed. Hvor der er enhed, der er der renhed. Hvor der er renhed, der vil Det Guddommelige manifestere sig. Så først og fremmest skal I udvikle enhed og renhed. Så vil I få Det Guddommeliges nåde. Derfor tilskynder Jeg jer alle til at udvikle enhed og samarbejde. Det gælder dem, der skriver bøgerne, og dem der trykker dem.

    

   Det Jeg ser på, er ikke den pustaka (bog), som I trykker. Jeg ser jeres mastaka (hoved). Vores Rajan viser Mig så mange publikationer, som bliver trykt af forlaget. Men Jeg er ikke tilfreds med nogen af dem. Jeg ser hjertets renhed hos den person, der har skrevet bogen. Rens derfor i første instans hjertet. Et veltilberedt måltid vil udelukkende være velsmagende, når den gryde, som det er blevet tilberedt i, er ren. Grydens renhed er meget vigtig. På samme måde skal I rense jeres hjerte.

    

   Der finder muligvis utallige forandringer sted i verden, men hjertet bør ikke undergå nogen forandring. Når Jeg her refererer til hjertet, betyder det ikke det fysiske hjerte. Jeg refererer til det åndelige hjerte. Et åndeligt hjerte er det samme som guddommelighed. Denne guddommelighed bliver omtalt som Atma (Den guddommelige Gnist).

    

   Gud har ingen specifik form, men Han er altgennemtrængende. Gud er i jer, med jer, under jer, over jer og omkring jer. Uanset hvorhen I vender jeres blik, er Atma til stede. Men når der er forbipasserende skyer på Himlen, så vil I ikke være i stand til at se Atma. Månen er altid at finde på Himlen, men I vil ikke være i stand til at se Månen, når den er dækket af skyer. I kan ikke benægte Månens tilstedeværelse og eksistens, fordi den er dækket af skyer. Hvis I ønsker at se Månen, så vil I være nødt til at vente et stykke tid. Først når skyerne er drevet væk, vil I kunne se Månen.

    

   Vedaerne (ældgamle hellige skrifter der åbenbarer sandheden) erklærer: Chandrama manaso jataha chaksho suryo ajayata (Månen blev født ud af sindet, og Solen ud af Det Højeste Væsens øjne). Atma skinner som Månen på jeres hjertes Himmel. Men nogle gange er Atma dækket af tankernes og ønskernes skyer. På visse årstider er der tætte skyer. Når der er tætte skyer, vil I ikke være i stand til at se Månen. Men lad være med at benægte, at Månen eksisterer, blot fordi I er ude af stand til at se den.

    

   På tilsvarende måde er Gud til stede i hjertet hos alle. På grund af jeres tanker og ønsker er I ude af stand til at se Atma (Den guddommelige Gnist). Så I skal udøve kontrol over jeres ønsker. Mindre bagage og dermed større bekvemmelighed gør det at rejse til en fornøjelse. I kan komme til at opleve umådelig stor glæde, hvis I formindsker den bagage, jeres ønsker er. Det er på grund af ønsker, at I er ude af stand til at se Atma. Derfor skal I reducere jeres ønsker.

    

   I vedanta bliver dette omtalt som vairagya (ikke-tilknytning). (Vedanta er det centrale i vedaerne; en anden betegnelse for upanishaderne). Hvad menes der med ikke-tilknytning? Det er at reducere jeres ønsker. I bør ikke få flere og flere ønsker. Hver dag forøges jeres krop. Men dag for dag formindskes jeres levetid. Efterhånden som kroppen forøges, formindskes jeres levetid også. Derfor vil det være meget gavnligt for jer, hvis I reducerer jeres ønsker. Når I reducerer jeres ønsker, vil I altid kunne være glade og muntre. I læser muligvis mange hellige bøger og lytter til mange hellige beretninger, men først og fremmest skal I reducere jeres ønsker. Først da kan I få gavn af bøgerne og beretningerne. Alle har ønsker, men nogle ønsker er nødvendige, og andre er ikke. Når I står op om morgenen, hvad er det så, I gør? I står ud af sengen med sindet opfyldt af en masse ønsker.

    

                    Oh menneske!

                    Du kæmper dig slidsomt gennem livet, blot for at du kan fylde din mave.

                    Du erhverver dig en stor mængde viden inden for forskellige områder.

                    Undersøg dig selv, spørg dig selv om, hvor stor glæde du har

                    opnået ved at tilbringe al den tid fra daggry til skumring med at

                    skaffe dig verdslig viden og med at samle dig rigdom, mens du

                    glemmer Gud.

                    (telugu digt)

    

   Uanset hvad I foretager jer, så er det slet og ret spild af tid, hvis I glemmer Gud. I bør altid have Gud som jeres mål. Gud er ikke til stede i et fjerntliggende land. Han er til stede alle vegne – i jer, med jer, under jer, over jer og omkring jer. Glem derfor aldrig Gud.

    

   Folk siger måske alt muligt om jer, I bliver måske udsat for mange vanskeligheder, men I bør aldrig glemme Gud. Det er først, når I har en sådan ren, ubesmittet og urokkelig hengivenhed, at I kan blive kaldt en ægte hengiven. I kan ikke kalde jer selv hengivne, hvis I ikke har ro i sindet. Jeres hengivenhed bør være urokkelig og konstant; den bør være som et hav, hvis størrelse aldrig formindskes. På den ene side fordamper vandet fra havet; på den anden side strømmer der floder ud i det. Men alt dette til trods opretholder havet alle dets kendetegn. Som et hav er fyldt med vand, bør jeres hjerter være fyldt med hengivenhed. Lad være med at nære ønskernes bølger og have onde hensigter med dem. Muligvis opstår der mange bølger, men havet opretholder sin oprindelige tilstand. Hold derfor altid jeres hjerte rent, roligt og uselvisk.

    

   Vores Rajan gør sig store anstrengelser og arbejdet virkelig hårdt. Han frembringer mange forandringer i forbindelse med udgivelse af bøger. I forbindelse med Min 80 års fødselsdag, blev der for eksempel udgivet mange gode bøger.

    

   I skal aldrig give ønskerne adgang til jeres sind. Ligegyldigt hvad I gør, så gør det som et offer til Gud. Sarva karma Bhagavad preetyartham (udfør alle handlinger for at behage Gud). Det er tegnet på ægte hengivenhed. Lad være med at give anledning til modsætninger og sondringer ved for eksempel at sige: Det her er mit arbejde, det der er Swami’s arbejde, og det der er et offentligt anliggende. I skal have den opfattelse, at alt arbejde er Guds arbejde. Den der skriver bogen, den der trykker den, og den der læser den, er alle én. Alle er Én. Lad være med at opfatte dem som forskellige.

    

   I kan først udvikle en urokkelig hengivenhed, når I ikke oplever modsætninger. Jeres hengivenhed skal altid være fast og urokkelig; den bør ikke vakle fra det ene øjeblik til det andet. Så længe I har et vankelmodigt sind, så vil alting blive ved med at forandre sig. Lad være med at give spillerum for et vankelmodigt sind.

    

   Muligvis opstår der ønsker og tanker, men I bør altid anvende jeres skelneevne. Er det her godt eller dårligt? Er det her rigtigt eller forkert? Når jeres samvittighed fortæller jer, at noget er rigtigt, så følg den. Følg altid jeres samvittighed. Den er som et trafiklys. Følg den samvittighedsfuldt. Når jeres samvittighed fortæller jer, at noget er rigtigt, så følg den omhyggeligt, og gør det uanset hvad andre måtte sige. Lad folk snakke lige så meget de lyster, men forbliv rolige i sindet.

    

   Storhed ligger ikke i at udgive bøger, men I bør forstå essensen af det, der er indeholdt i dem. I bør huske det væsentligste i de bøger, som I læser. Det kan ikke kaldes en bog, hvis den ikke har noget indhold af betydning. Uden noget tema kan der ikke være noget indhold. Hvilke slags temaer bør I vælge at læse om? I bør vælge de temaer, der har forbindelse med hjertet. Hvis I ikke følger hjertets bud, så vil I ikke blive succesrige.

    

   En forfatter bør skrive gode bøger, bøger der er til gavn for alle. I bør ikke trykke unødvendige bøger. Mange af de bøger, der bliver udgivet i verden uden for ashram’en fremkalder verdslige ønsker. Hvad sker der med alle disse bøger? Ingen læser dem. Ethvert emne, der behager hjertet, bør være et tema for bøger. Sådanne emner er sande og evige.

    

   I bør udføre handlinger uden at afvige fra sathya’s (sandhedens) og dharma’s (den ’rigtige handlings’; retskaffenhedens) vej. Sathya og dharma er ikke forskellige fra hinanden. Sathyannasti paro dharma (der eksisterer ingen større dharma end overholdelse af sandheden). Sathya og dharma er én og den samme. Uden dharma kan der ikke være nogen sathya. Og uden sathya kan der ikke være nogen dharma. De er indbyrdes afhængige, de er som spejlbilleder. I kan opnå alt, når I har sandheden og retskaffenheden på jeres side. I skal altid have sathya og dharma som jeres mål. Så vil I helt sikkert nå jeres mål.

    

   På grund af den begrænsede tid der er til rådighed, kan Jeg ikke gå dybere i detaljer. Jeg ønskede at fortælle jer noget, der har forbindelse med udgivelse af bøger og intet andet. I bør kun udgive gode bøger; gode bøger der er gavnlige for alle. I har hørt Bhagavan’s tale og læst mange bøger. (Ordet Bhagavan betyder guddom eller Den Højeste Autoritet. Ordet kan også udtrykke en ærbødig tiltale så som ’deres velærværdighed’. Sai Baba kaldes ofte Bhagavan af sine hengivne). Jeg opfordrer jer til, fra nu af og videre frem, i det mindste at praktisere noget af det I har hørt og læst.

    

   Oversat af sboidk

  Your message has been successfully submitted and will be delivered to recipients shortly.